استوانه ای

استوانه ای یک مشخصه یا صفت محصول است که به لامپ هایی که این طرح هستند تعلق میگیرد .