حبابی

حبابی یک مشخصه یا صفت محصول است که به لامپ هایی که این طرح هستند تعلق میگیرد .